การนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

การนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่