OSS T_V Infographic

OSS T_V Infographic

การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองจอก โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System #ระบบส่งเสริมการเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร #สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา