ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหานาเกลือ ปี 2564    และการส่งเสริมและพัฒนานาเกลือทะเลเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา