ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ขั้น 2 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา