อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

        วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา  นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อประเมิน จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และเน้นให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติจริง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา