ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสะอ้านปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา