ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 12/2564

             วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 12/2564 เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ เพื่อให้      การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา