ประชุมการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ

        วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยนางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ    นางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมการขับเคลื่อน    งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตร  ระดับตำบล/อำเภอ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา