ส่งมอบต้นกล้าพันธุ์พืชโครงการพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

        วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส่งมอบต้นกล้าพันธุ์มะนาวและมะกรูด  ในโครงการพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฉะเชิงเทรา ในการดำเนินโครงการพืชพันธุ์ดี เพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา