ร่วมรับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมรับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขแก่คณะนิเทศงานที่ 1 ซึ่งนำโดยนายประยูร แก้วปลอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อวางแนวทางให้งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา