ลงพื้นที่ติดตามและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์การเกษตร

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา