ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม และนางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกลุ่มเกษตรกรนาขาวังตำบลเขาดิน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา