ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีนำโชค ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา