ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของ Young Smart  Famer พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะกับเกษตรกร ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา