รับมอบต้นพันธุ์กระท่อมตามโครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับมอบต้นพันธุ์กระท่อมตามโครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) จำนวน 90 ต้น ในการจัดทำจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกกระท่อมของชุมชน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา