ร่วมอบรมการใช้งาน”ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวกิติยา รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการใช้งาน “ระบบรายงานการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช” ผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อทบทวน และชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา