ร่วมประชุมหารือผลวิเคราะห์ข้อมูลข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2564/65 ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา สับปะรดโรงงานปี 2564 และกาแฟ ปี 2565

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหารือผลวิเคราะห์ข้อมูลข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2564/65 ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา สับปะรดโรงงานปี 2564 และกาแฟ ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดทำข้อมูลหารือผลวิเคราะห์ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา