ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลท่าสะอ้าน

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลท่าสะอ้าน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา