ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสะอ้านปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา