ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน( Monthly Meeting : MM ) ครั้งที่ 11/2565

         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์ ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 11/2565 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพร้อมทั้งชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา