ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือตำบลบางปะกง

           วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายมนตรี ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรต่อไป ณ หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา