จัดทำสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบางปะกง

           วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จัดทำสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา