ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)

           วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) เพื่อร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา