ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน( Monthly Meeting : MM ) ครั้งที่ 1/2566

           วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

Related: parkview cafeteria menu, how old is kim eng, what is wrong with bsf, restaurant month boca raton, what symbiote would you bond with quiz, stomach removal life expectancy, does buffalo fish have a lot of bones, fantage rewritten 2022, soft white underbelly appalachia, mobile homes for rent in stone county, ms, universe biggest to smallest, denver elections 2023, make your own fnf character picrew, christian sticker company, biodegradable plastic benefits,