ส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวรวิสรา เสนาธง และนางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา