ลงพื้นที่สำรวจและติดตามแปลงนาเกลือ ตำบลบางปะกง

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวรวิสรา เสนาธง และนางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามแปลงนาเกลือ ตำบลบางปะกง เพื่อสำรวจแปลงของเกษตรกรหากเกิดความเสียหายหลังจากมีฝนตก ณ หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา