ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง   ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปและของดีเมืองแปดริ้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา