ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านพืช ครั้งที่ 1/2566

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านพืช ครั้งที่ 1/2566    เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ตามกรอบแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านการเกษตร โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา