ลงพื้นที่สำรวจและติดตามแปลงนาเกลือ ตำบลบางปะกง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวรวิสรา เสนาธง และนางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามแปลงนาเกลือ ตำบลบางปะกง เพื่อสำรวจติดตามสถานการณ์แปลงของเกษตรกรหากเกิดความเสียหายหลังจากมีฝนตก ณ หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา