ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารงาน ประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 100)

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง   มอบหมายให้นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณัฐกานต์ ศรีโสภิตสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารงาน ประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่  100) เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง เป็นไปตามระเบียบและประกาศ กกพ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา