ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง   มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ ศรีโสภิตสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบบูรณาการงานบริกรวิชาการเกษตร ทุกสาขา การสาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร การจัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร และให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร  โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา