ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ( District Monthly Meeting: DM ) ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมกับนางสาวพรเพ็ญ สมจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ (District Monthly Meeting : DM) ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รวมถึงงานตามนโยบายของผู้บริหาร และชี้แจงการดำเนินงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา