ร่วมประชุมทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานฯ

          วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง     มอบหมายให้นางนัยนา สำแดงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวณัฐกานต์ ศรีโสภิตสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมทบทวนการปฏิบัติงานและทบทวนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการการเงิน การบัญชีและพัสดุ มีการร่วมเสนอความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา