ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงาน Field Day ประจำปี 2566

            วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  ร่วมประชุมเตรียมควมพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566 เพื่อวางแผนในการจัดงานและการทำงานให้สอดคล้องกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา