เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

           วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  มอบหมายให้นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม และนางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงการมอบนโยบายการดำเนินงานของ ศพก.และแปลงใหญ่ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา