จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2566

           วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  พร้อมด้วยนางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม และนางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อชี้แจงการประชุมและรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้ว รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ ศพก.และแปลงใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและเกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไป ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 1-7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา