ร่วมประชุมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566

                     วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  ร่วมประชุมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง พืชผลทางการเกษตร สินค้า แปรรูปและของดีเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดอีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชมงคลรังสี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา