ร่วมจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มระบบมรดกทางการเกษตรโลก

           วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  มอบหมายให้นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม และนางสาวกิติยา รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเก็บข้อมูลการทำนาเกลือของอำเภอบางปะกง ตามแบบฟอร์มระบบมรดกทางการเกษตรโลก ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา