เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

              วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวกิติยา รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรชีวภัณฑ์ 17 หมู่ที่ 10 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา