ข้อมูลบริการ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548)

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน


การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM)

นาขาวัง ภูมิปัญญาการแก้ปัญหาน้ำเค็มอย่างยั่งยืน


การเพาะเห็ดแบบครบวงจร


เกลือสมุทรของดีบางปะกง


การปลูกเมล่อนในโรงเรือน


สวนอินทผลัมบังยีเลาะ

การนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่


การปลูกพืชใช้น้ำน้อย รับมือภัยแล้ง