หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์

สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น

สำนักงานเกษตอำเภอพนมสารคาม

สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว

สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ