หน้าที่แล้ว | เปลี่ยนแบบรายงาน | เปลี่ยนพื้นที่รายงานผล | พิมพ์รายงานผล

ที่

ตำบล

จำนวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด

จำนวน
ครัวเรือนเกษตร

จำนวนครัวเรือน
นอกภาคเกษตร

จำนวนครัวเรือนเกษตร

พืช

ปศุสัตว์

ประมง

แปรรูป

ไร่นาสวนผสม

ภาคเกษตรอื่นๆ

%

%

%

%

%

%

%

%

1

บางปะกง

5,613

11,520

416.03

-8,751

-316.03

540

19.50

0

0.00

10,980

396.53

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

ท่าสะอ้าน

2,713

422

16.80

2,090

83.20

20

0.80

0

0.00

402

16.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

บางวัว

6,598

9,512

700.44

-8,154

-600.44

5,252

386.75

0

0.00

2,695

198.45

0

0.00

0

0.00

1,565

115.24

4

บางสมัคร

4,412

211

8.62

2,238

91.38

0

0.00

1

0.04

210

8.57

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

บางผึ้ง

464

236

55.14

192

44.86

138

32.24

0

0.00

98

22.90

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

บางเกลือ

1,158

407

36.87

697

63.13

0

0.00

0

0.00

396

35.87

11

1.00

0

0.00

0

0.00

7

สองคลอง

2,297

845

39.49

1,295

60.51

0

0.00

0

0.00

830

38.79

15

0.70

0

0.00

0

0.00

8

หนองจอก

877

325

38.78

513

61.22

150

17.90

5

0.60

170

20.29

0

0.00

0

0.00

0

0.00

9

พิมพา

1,159

195

17.24

936

82.76

21

1.86

0

0.00

174

15.38

0

0.00

0

0.00

0

0.00

10

ท่าข้าม

6,499

1,481

29.29

3,575

70.71

0

0.00

0

0.00

1,480

29.27

0

0.00

0

0.00

1

0.02

11

หอมศีล

1,442

483

45.18

586

54.82

8

0.75

0

0.00

475

44.43

0

0.00

0

0.00

0

0.00

12

เขาดิน

850

239

28.90

588

71.10

88

10.64

2

0.24

149

18.02

0

0.00

0

0.00

0

0.00

รวม

34,082

25,876

28.67

-4,195

-19.35

6,217

28.67

8

0.04

18,059

83.29

26

0.12

0

0.00

1,566

7.22


                  

พืช

ข้าวนาปี
            เป็นพืชหลักที่มีการเพาะปลูกในของแต่ละตำบล  จากสภาพพื้นที่ของแต่ละตำบลมีการปลูกข้าวนาปีไวต่อช่วงแสง  เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองถึง ได้แก่ พันธุ์ขาวหลวง  พันธุ์เม็ดเล็ก  เป็นต้น  การใช้ปุ๋ยเกษตรกรร้อยละ 95 ใช้ปุ๋ย   และร้อยละ 89 ใช้สารเคมี  ซึ่งมีการใช้กันทุกตำบล

มะพร้าว
           เป็นพืชที่เกษตรกรของแต่ละตำบล ปลูกเป็นสวนหลังบ้าน ไม่มีการจัดการปลูกกันตามแบบดั้งเดิม โดยจะใช้พันธุ์ส่งเสริม เป็นหลัก  เป็นมะพร้าวขนาดกลาง ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ปุ๋ย และไม่มีการใช้สารเคมี

มะขามเทศมัน
          เป็นพืชที่เกษตรกรของแต่ละตำบล เริ่มมีการปลูก เริ่มจากโครงการ คปร. ซึ่งสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ โดยใช้พันธุ์ส่งเสริม และเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มีการใช้ปุ๋ย และไม่มีการใช้สารเคมี  

มะม่วง
         มีการปลูกน้อย แต่ที่ปลูกส่วนใหญ่จะปลูกกันเป็นสวนหลังบ้าน  ซึ่งทั้งหมดใช้พันธุ์ส่งเสริม และส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์   และทั้งหมดไม่มีการใช้สารเคมี

ไม้ยืนต้นอื่น ๆ
         พื้นที่ส่วนใหญ่จะติดแม่น้ำบางปะกง  ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นต้นจาก  ปลูกบริเวณฝั่งแม่น้ำ  ทั้งหมดใช้พันธุ์พื้นเมืองไม่มีการใช้ปุ๋ย และไม่มีการใช้สารเคมี แต่อย่างใด

ปศุสัตว์

ไก่พื้นเมือง
       ในแต่ละตำบลมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมากที่สุด  วัตถุประสงค์ของการเลี้ยง คือ เพื่อขายพันธุ์   และเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย  สำหรับการให้อาหาร เป็นการผสมเอง  โดยให้อาหารผสมเองและซื้อสำเร็จรูป ส่วนการทำวัคซีนนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการทำวัคซีนแต่ในส่วนของการทำวัคซีน เกษตรกรก็สามารถทำวัคซีนได้ด้วยตนเอง

ไก่เนื้อ
         ในแต่ละตำบลจะมีการเลี้ยงไก่เนื้อน้อยราย   เกษตรกรทั้งหมดเลี้ยงเพื่อขายเนื้อ  ซึ่งจะเลี้ยงแบบขังคอก  และกึ่งขังกึ่งปล่อยอย่างละเท่ากัน การให้อาหาร ก็ให้ทั้งสองแบบทั้งผสมอาหารและสำเร็จรูป  การทำวัคซีน  เกษตรกรมีทั้งการทำและไม่ทำวัคซีน  

เป็ดเนื้อ
         เกษตรกรของแต่ละตำบลที่มีการเลี้ยงเป็ดเนื้อ  วัตถุประสงค์ของการเลี้ยง คือ ขายทั้งพันธุ์ และขายเนื้อ มีการเลี้ยงแบบขังคอก ให้กินอาหารสำเร็จรูป มีการทำวัคซีน โดยให้ผู้อื่นทำให้

ไก่ไข่
         เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ไข่ มีวัตถุประสงค์การเลี้ยงเพื่อการขายไข่ มีการเลี้ยงแบบขังคอก มีการใช้อาหารสำเร็จรูป มีการทำวัคซีนด้วยตนเอง

ประมง

ปลากระพง
         การเลี้ยงปลากระพง เป็นอาชีพหลักของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการเตรียมบ่อ มีการให้อาหารซึ่งอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้าน โดยการเลี้ยงปลากระพงร่วมกับปลาหมดเทศ โดยให้ปลากระพงกินลูกปลาหมอเทศ ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีชาวบ้าน ที่พยายามลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับ เกษตรกรไม่นิยมใช้สารเคมีในการเลี้ยง ทำให้ผลผลิตปลอดภัยและมีคุณภาพ

ปลานิล
         ในแต่ละตำบลมีพื้นที่บางส่วนเหมาะที่จะเลี้ยงปลานิล โดยเฉพาะในบางหมู่บ้านมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีการเตรียมบ่อ อาหารที่ให้ส่วนมาก จะเป็นอาหารพื้นบ้าน อาหารธรรมชาติ และไม่มีการใช้สารเคมีในการเลี้ยง

ปลาหมอเทศ
         การเลี้ยงปลาหมอเทศ เกษตรกรมีการเลี้ยงแบบพื้นบ้านไม่มีการเตรียมบ่อ มีการให้อาหารแบบธรรมชาติ และไม่มีการใช้สารเคมีในการเลี้ยง

ปลาอื่น ๆ
         ในแต่ละตำบลมีการเลี้ยงปลาอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาเบญจพรรณหลายชนิดรวมกัน จนนับไม่ได้ว่าเป็นปลาชนิดไหน ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ ไม่มีการเตรียมบ่อ และไม่ให้อาหาร ให้กินเองตามธรรมชาติ และไม่ใช้สารเคมีในการเลี้ยง

กุ้งก้ามกราม
         การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของแต่ละตำบลนั้น มีการเลี้ยงน้อยราย ซึ่งการเลี้ยงนั้นมีการเตรียมบ่อ และใช้อาหารเม็ด และมีการใช้สารเคมีในการเลี้ยง

กุ้งกุลาดำ
         ในแต่ละตำบลนั้นจะมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นจำนวนมาก โดยมีการเตรียมบ่อ และให้อาหาร ซึ่งเป็นการให้อาหารเม็ด และมีการใช้สารเคมี ซึ่งจะมีการเลี้ยง กันทุกหมู่บ้าน

 

 

back to home